ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001)

ภาษาไทย (พท11001)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001)

คณิตศาสตร์ (พค11001)

วิทยาศาสตร์ (พว11001)

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช 11001)

ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)

การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003)

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช 11001)

สุขศึกษา พลศึกษา (ทช 11002)

ศิลปศึกษา (ทช 11003)

สังคมศึกษา (สค11001)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002)

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003)