ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)

ภาษาไทย (พท21001)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)

คณิตศาสตร์ (พค21001)

วิทยาศาสตร์ (พว 21001)

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001)

ทักษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002)

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001)

สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002)

ศิลปศึกษา (ทช21003)

สังคมศึกษา (สค21001)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003)