ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001)

ภาษาไทย (พท31001)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001)

คณิตศาสตร์ (พค31001)

วิทยาศาสตร์ (พว31001)

ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001)

ทักษะการขยายอาชีพ (อช31002)

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003)

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001)

สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002)

ศิลปศึกษา (ทช31003)

สังคมศึกษา (สค31001)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002)

พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003)