09 ก.ย. 2559 การดำเนินการติตามนักเรียนออกกลางคัน  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
30 ส.ค. 2559 แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 ส.ค. 2559 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเคื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบในระบบข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
01 ก.ค. 2559 แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ฯ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
20 มิ.ย. 2559 ขอรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 มิ.ย. 2559 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลัดสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 มิ.ย. 2559 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
13 มิ.ย. 2559 รับหนังสือและสื่อ ของสำนักงาน กศน.  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
03 มิ.ย. 2559 ขอเชิญเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัล "UNESCO King Hamad Bin Isa Al. Khalifa Prize ฯ"  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
02 มิ.ย. 2559 ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ใน กศน.ตำบล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
02 มิ.ย. 2559 การปรับปรุงข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปี 2559 และฐานข้อมูล กศน.ตำบล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
02 มิ.ย. 2559 เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้้งที่ 40 พุทธศักราช 2559  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
02 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเกียรติคุณ "1 คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้"  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
01 มิ.ย. 2559 กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET และกำหนดการสอบ N-NET ครั้วที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 พ.ค. 2559 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจ้งการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
31 พ.ค. 2559 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์      รับ
27 พ.ค. 2559 แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ (เรียน ผอ.กศน.อำเภอร่องคำ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 ขอข้อมูลและภาพกิจกรรมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 ส่งเอกสารรายงานการประเมินการใช้หลักสูตรรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสรายวิชา พว 02027  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีเรียนทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม "โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 พ.ค. 2559 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น  งานการเงิน บัญชี      รับ
13 พ.ค. 2559 การปรับแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 พ.ค. 2559 แบบเบิกค่าตอบแทนครู ศรช./ปวช./ครูสอนคนพิการ  งานพัสดุ      รับ
12 พ.ค. 2559 แจ้งกำหนดการโครงการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 พ.ค. 2559 ด่วนที่สุด การใช้แบบ พรก.1 ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงแรีย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 พ.ค. 2559 แจ้งกำหนดการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2559 การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
04 พ.ค. 2559 *ด่วนที่สุด* การจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในไตรมาส 3-4 ตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 พ.ค. 2559 เว็บไซต์ "บ้านหนังสือชุมชน"  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2559 (ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 พ.ค. 2559 เร่งรัดการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
02 พ.ค. 2559 สำรวจข้อมูล "บ้านหนังสือชุมชน"  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
27 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด ของให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลร้อยละนักศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด!!! รายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
11 เม.ย. 2559 ด่วนที่สุด บัญชีลงเวลา วันที่ 12 เมษายน 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 เม.ย. 2559 ***ด่วน***การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัด ๑.๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 มี.ค. 2559 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนและหาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. โดยใช้ กศน.ตำบลเป็ยฐาน ปีงบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มี.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2/2559"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มี.ค. 2559 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอ/ตำบล  ผู้ดูแลระบบ      รับ
22 มี.ค. 2559 การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ตามนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
22 มี.ค. 2559 *ด่วนที่สุด* ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก "การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 มี.ค. 2559 การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ตามนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
22 มี.ค. 2559 การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ตามนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
22 มี.ค. 2559 การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ตามนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
21 มี.ค. 2559 ด่วนที่สุด!!! รับบริจาคหนังสือ  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
21 มี.ค. 2559 คู่มือการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล ในระบบ DMIS  ผู้ดูแลระบบ      รับ
21 มี.ค. 2559 ทบทวนแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 มี.ค. 2559 ด่วนที่สุด การสัมนาสรุปผลการดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2559 **ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพใน สถานศึกษาตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำนักงาน กศน.จังหว  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 มี.ค. 2559 แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในสถานศึกษา  กล่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
15 มี.ค. 2559 แจ้งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี  กล่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
15 มี.ค. 2559 การจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนชุมชน" ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
14 มี.ค. 2559 การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มี.ค. 2559 เรียน ผอ. กศน.อำเภอยางตลาด อำเภอสมเด็จ และอำเภอห้วยเม็ก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มี.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มี.ค. 2559 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินของพนังานราชการและลูกจ้างฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มี.ค. 2559 แบบรายงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  กล่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
04 มี.ค. 2559 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 มี.ค. 2559 ขอเลื่อนประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 มี.ค. 2559 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) และครูผู้สอนคนพิการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 มี.ค. 2559 ขอคสามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ TK forum 0216  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 มี.ค. 2559 รับสมัคร ครู กศน. เข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออาชีพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มี.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ประสาน กศน.ในสังกัดส่งบุคลากรเข้าอบรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
02 มี.ค. 2559 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้สูง (A.T.C.)  กล่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ