08 ก.พ. 2560 สรุปรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
07 ก.พ. 2560 ขอให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
07 ก.พ. 2560 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
07 ก.พ. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล แผนปฏิบัติการ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
07 ก.พ. 2560 สำรวจข้อมูลในการขอรับรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วย  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
31 ม.ค. 2560 ส่งสรุปข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.นาคู      รับ
31 ม.ค. 2560 ส่งสรุปข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.นาคู      รับ
31 ม.ค. 2560 ข้อมูลการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
19 ม.ค. 2560 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
18 ม.ค. 2560 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตการศึกษานอกระบบและก  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
18 ม.ค. 2560 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตการศึกษานอกระบบและก  ผู้ดูแลระบบ      รับ
18 ม.ค. 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
09 ม.ค. 2560 ส่งตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอสมเด็จ  กศน.สมเด็จ      รับ
05 ม.ค. 2560 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
28 ธ.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการวัดประเมินผลและการจัดทำเครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อพัฒน  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
22 ธ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  กศน.นามน      รับ
21 ธ.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ของสถานศึกษาในส  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 ธ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
19 ธ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
19 ธ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.ร่องคำ      รับ
18 ธ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2559  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
15 ธ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
06 ธ.ค. 2559 สรุปรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
25 พ.ย. 2559 การรายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของร  กศน.ร่องคำ      รับ
23 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ n-net  กศน.สามชัย      รับ
23 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ n-net  กศน.สามชัย      รับ
18 พ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
18 พ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ฆ้องชัย      รับ
18 พ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.ฆ้องชัย      รับ
18 พ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
18 พ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
17 พ.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.ร่องคำ      รับ
09 พ.ย. 2559 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  กศน.ดอนจาน      รับ
04 พ.ย. 2559 แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
27 ต.ค. 2559 สำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา  กศน.สามชัย      รับ
25 ต.ค. 2559 เรื่อง รายงานสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ  กศน.นามน      รับ
25 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
25 ต.ค. 2559 สั่งแบบทดสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.ท่าคันโท      รับ
25 ต.ค. 2559 สั่งข้อสอบซ่อมปลายภาค๑/๕๙  กศน.สามชัย      รับ
22 ต.ค. 2559 รายงานผลการบริการย้อมผ้าและ การผลิตจัดทำริบบิ้น/แจกริบบิ้น วันที่ ๒๒ ตุลาคม 2559 สำนักงาน กศน.จั  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  กศน.นามน      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ยางตลาด      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการบริการย้อมผ้าและ การผลิตจัดทำริบบิ้น/แจกริบบิ้น วันที่ 2๑ ตุลาคม 2559 สำนักงาน กศน.จั  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาตม  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
21 ต.ค. 2559 แจ้งจำนวนข้อสอบซ่อมปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
21 ต.ค. 2559 ๏ฟฝ๏ฟฝยงาน๏ฟฝลก๏ฟฝรบ๏ฟฝิก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝรผ๏ฟฝิต๏ฟฝัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อถวายอาลัย ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๐ ต  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการบริการย้อมผ้าและ การผลิตจัดทำริบบิ้น/แจกริบบิ้น วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงาน กศน.จั  ผู้ดูแลระบบ      รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อถวายอาลัย ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังกวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 19 ต  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ร่องคำ      รับ
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ร่องคำ      รับ
19 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.สมเด็จ      รับ
10 ต.ค. 2559 สำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
05 ต.ค. 2559 ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
05 ต.ค. 2559 การตอบแบบสอบถามควาคิดเห็นต่อชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้า  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
03 ต.ค. 2559 ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนแผนประชาร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัย ยาเสพติด  กศน.สมเด็จ      รับ
03 ต.ค. 2559 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาสเสพติด  กศน.ฆ้องชัย      รับ
26 ก.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
26 ก.ย. 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน  กศน.นามน      รับ
26 ก.ย. 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน  กศน.นามน      รับ
20 ก.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
16 ก.ย. 2559 การฝึกอบรมผู้บริหาร และครู กศน. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของ ครู กศน. ตามหลักปรัชญาของ  กศน.กมลาไสย      รับ
16 ก.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน  กศน.ฆ้องชัย      รับ
16 ก.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.สมเด็จ      รับ
16 ก.ย. 2559 รายงานยาเสพติดในสถานศึกษาเดือนกันยายน  กศน.ดอนจาน      รับ
16 ก.ย. 2559 รายงานยาเสพติดในสถานศึกษาเดือนกันยายน  กศน.ดอนจาน      รับ
16 ก.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
16 ก.ย. 2559 ขอส่งข้อมูลและภาพกิจกรรมกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด) ปี ๒๕๕๙  กศน.คำม่วง      รับ
15 ก.ย. 2559 ส่งผลงานดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กศน.กมลาไสย      รับ
15 ก.ย. 2559 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2559  กศน.กมลาไสย      รับ
15 ก.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.กมลาไสย      รับ
14 ก.ย. 2559 การสำรวจใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ของข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(เพิ่มเ  กศน.กุฉินารายณ์      รับ
14 ก.ย. 2559 การสำรวจใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ของข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  กศน.กุฉินารายณ์      รับ
14 ก.ย. 2559 การสำรวจใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ของข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  กศน.กุฉินารายณ์      รับ
13 ก.ย. 2559 ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมการรับเสด็จฯในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย  กศน.สามชัย      รับ
13 ก.ย. 2559 การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดวิชา “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน”  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
13 ก.ย. 2559 ส่งผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัล  กศน.ดอนจาน      รับ
12 ก.ย. 2559 รายงานผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดประชาชน  กศน.กมลาไสย      รับ
12 ก.ย. 2559 ส่งข้อมูลเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ  กศน.นามน      รับ
05 ก.ย. 2559 หนังสือขออนุญาตไปราชการ  กศน.นาคู      รับ
29 ส.ค. 2559 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรีย  กศน.สามชัย      รับ
29 ส.ค. 2559 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรีย  กศน.สามชัย      รับ
29 ส.ค. 2559 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรีย  กศน.สามชัย      รับ
26 ส.ค. 2559 กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประ  กศน.เขาวง      รับ
25 ส.ค. 2559 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
24 ส.ค. 2559 แจ้งยอดการสั่งข้อสอบปลายภาค(รายวิชาเลือกเสรี) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.นาคู      รับ
24 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙  กศน.ร่องคำ      รับ
24 ส.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
24 ส.ค. 2559 การสั่งแบบทดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.หนองกุงศรี      รับ
17 ส.ค. 2559 การตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙  กศน.สมเด็จ      รับ
17 ส.ค. 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน  กศน.นามน      รับ
17 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
16 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
15 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงานจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
15 ส.ค. 2559 รายงานรายงานจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
15 ส.ค. 2559 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายวิชาเลือก)  กศน.สามชัย      รับ
15 ส.ค. 2559 การสั่งแบบทดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (รายวิชาเลือก)  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
15 ส.ค. 2559 การสั่งแบบทดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
12 ส.ค. 2559 แจ้งส่งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.นาคู      รับ
11 ส.ค. 2559 การสั่งแบบทดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.ร่องคำ      รับ
11 ส.ค. 2559 จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
10 ส.ค. 2559 ตารางสอบสอบกลางภาค  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
10 ส.ค. 2559 แจ้งส่งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.ร่องคำ      รับ
10 ส.ค. 2559 แจ้งส่งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
09 ส.ค. 2559 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.กมลาไสย      รับ
09 ส.ค. 2559 ส่งสถานที่สอบ กศน.อำเภอยางตลาด  กศน.ยางตลาด      รับ
09 ส.ค. 2559 ตารางสอบกลางภาค1/59 กศน.อ.กุฉินารายณ์ (แก้ไข)  กศน.กุฉินารายณ์      รับ
09 ส.ค. 2559 ตารางสอบกลางภาค1/59 กศน.อ.กุฉินารายณ์  กศน.กุฉินารายณ์      รับ
09 ส.ค. 2559 ส่งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.เขาวง      รับ
08 ส.ค. 2559 ส่งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.ท่าคันโท      รับ
08 ส.ค. 2559 ส่งกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.หนองกุงศรี      รับ
08 ส.ค. 2559 การออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของบุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
08 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท ระยะที่ ๒  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
06 ส.ค. 2559 แก้ไข สั่งข้อสอบกลางภาค รายวิชาบังคับและ รายวิชาเลือกบงคับ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙หลักสู  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
05 ส.ค. 2559 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ และรายงานการ  กศน.หนองกุงศรี      รับ
05 ส.ค. 2559 ขอความร่วมมือรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯและรายงานการด  กศน.กมลาไสย      รับ
05 ส.ค. 2559 สั่งข้อสอบกลางภาค รายวิชาบังคับ และ รายวิชาเลือกบงคับ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙หลักสูตรการศ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
25 ก.ค. 2559 ขอส่งแบบรายงานการขยายผลการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร  กศน.นาคู      รับ
25 ก.ค. 2559 ความต้องการแบบฝึกหัดรายวิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  กศน.เขาวง      รับ
25 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (แก้ไข)  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
25 ก.ค. 2559 รายงานสรุปการขยายผลดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
25 ก.ค. 2559 ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลระหว่างภาค  กศน.เขาวง      รับ
25 ก.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเครื่องมือวัดผลประเมินผลระหว่างภาค ประจำภาค  กศน.ยางตลาด      รับ
25 ก.ค. 2559 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑๕๕๙ หลักสูตรการศึกษา นอกระบบ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
24 ก.ค. 2559 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลระหว่างภาค  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
23 ก.ค. 2559 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑๕๕๙ หลักสูตรการศึกษา นอกระบบ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
22 ก.ค. 2559 แจ้งจำนวนข้อสอบกลางภาค๑/๒๕๕๙(วิชาบังคับ)  กศน.สามชัย      รับ
22 ก.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเครื่องมือวัดผลประเมินผลระหว่างภาค ประจำภาค  กศน.ร่องคำ      รับ
22 ก.ค. 2559 แจ้งยอดความต้องการบันทึกการเรียนรู้  กศน.กมลาไสย      รับ
22 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ผู้ดูแลระบบ      รับ
21 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ยางตลาด      รับ
21 ก.ค. 2559 แบบสำรวจความต้องการสมุดกิจกรรม รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  กศน.นามน      รับ
21 ก.ค. 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน  กศน.นามน      รับ
21 ก.ค. 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำเดือน  กศน.นามน      รับ
21 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.นาคู      รับ
21 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.หนองกุงศรี      รับ
21 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.กมลาไสย      รับ
21 ก.ค. 2559 โครงการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำโครงงาน และจัดทำแผนการเรียนรู้ชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำ  กศน.กมลาไสย      รับ
21 ก.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเครื่องมือวัดผลประเมินผลระหว่างภาค ประจำภาค  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
16 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
15 ก.ค. 2559 ส่งรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.สมเด็จ      รับ
15 ก.ค. 2559 แจ้งจำนวนข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
15 ก.ค. 2559 รายงานการติดตั้งอินเทอร์เน๊ต กศน.อำเภอร่องคำ  กศน.ร่องคำ      รับ
15 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙  กศน.สามชัย      รับ
15 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ร่องคำ      รับ
15 ก.ค. 2559 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายวิชาบังคับและเลือกบังคับ)  กศน.สามชัย      รับ
15 ก.ค. 2559 โครงการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำโครงงาน และจัดทำแผนการเรียนรู้ชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำว  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
14 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.ฆ้องชัย      รับ
13 ก.ค. 2559 โครงการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำโครงงาน และจัดทำแผนการเรียนรู้ชุดวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำว  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
13 ก.ค. 2559 ส่งการรายงานผลการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  กศน.สมเด็จ      รับ
12 ก.ค. 2559 ส่งรายงานการประชุมประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  กศน.ดอนจาน      รับ
08 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับ การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา (  กศน.สมเด็จ      รับ
07 ก.ค. 2559 การฝึกอบรมตามหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
07 ก.ค. 2559 รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
07 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.ดอนจาน      รับ
07 ก.ค. 2559 รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.ห้วยผึ้ง      รับ
07 ก.ค. 2559 รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ผู้ดูแลระบบ      รับ
07 ก.ค. 2559 รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ผู้ดูแลระบบ      รับ
07 ก.ค. 2559 เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.ยางตลาด      รับ
07 ก.ค. 2559 กศน.อำเภอสมเด็จ แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ n-net 1/59  กศน.สมเด็จ      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.สมเด็จ      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET)  กศน.สามชัย      รับ
06 ก.ค. 2559 (แก้ไข) ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๕๙  กศน.ท่าคันโท      รับ
06 ก.ค. 2559 (แก้ไข)ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.นาคู      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.นาคู      รับ
06 ก.ค. 2559 รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ๑ / ๒๕๕๙  กศน.นามน      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๕๙  กศน.ท่าคันโท      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๕๙  ผู้ดูแลระบบ      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET) ภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๕๙  ผู้ดูแลระบบ      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET (แก้ไข)  กศน.เขาวง      รับ
06 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ (N-NET)(แก้ไข)  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
05 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ(N-NET)  กศน.กุฉินารายณ์      รับ
05 ก.ค. 2559 แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในสถานศึกษา  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
04 ก.ค. 2559 เรื่อง รายงานการนิเทศผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีหลังตามนโ  กศน.ยางตลาด      รับ
04 ก.ค. 2559 อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ กศน.ระดับอำเภอ (ครู ข.) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน  กศน.สหัสขันธ์      รับ
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ กศน.ระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน  กศน.ท่าคันโท      รับ
04 ก.ค. 2559 ขออนุเคราะห์ข้อมูลสถิติ  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
03 ก.ค. 2559 ผังสนามสอบ N –NET ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กศน.อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
01 ก.ค. 2559 ผังห้องสอบ nnet ภาคเรียนที่ 1-2559 กศน.ท่าคันโท  กศน.ท่าคันโท      รับ
30 มิ.ย. 2559 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ  กศน.สมเด็จ      รับ
30 มิ.ย. 2559 การใช้งานระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone (ECT TALK)  กศน.ห้วยเม็ก      รับ
30 มิ.ย. 2559 รายงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวทางพระราชดำริฯ ในพื้นที่ขยายโครงการ ปี ๒๕๕๙  กศน.ท่าคันโท      รับ
30 มิ.ย. 2559 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้่ ตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่ขยายโครงการ ปี 2559  กศน.ฆ้องชัย      รับ
30 มิ.ย. 2559 ผังห้องสอบ n-net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.เขาวง      รับ
29 มิ.ย. 2559 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน  กศน.ร่องคำ      รับ
29 มิ.ย. 2559 ผังห้องสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  กศน.นามน      รับ
28 มิ.ย. 2559 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดย ศส.ปชต.  กศน.นามน      รับ
28 มิ.ย. 2559 ส่งผังสนามสอบ n-net  กศน.สามชัย      รับ
28 มิ.ย. 2559 ผังสนามสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.นาคู      รับ
27 มิ.ย. 2559 ผังสนามสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.ร่องคำ      รับ
27 มิ.ย. 2559 ส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต.  กศน.ดอนจาน      รับ
27 มิ.ย. 2559 ห้องสอบ n-NET กศน.ยางตลาด  กศน.ยางตลาด      รับ
27 มิ.ย. 2559 กศน.อำเภอคำม่วงส่งผังสนามสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.คำม่วง      รับ
27 มิ.ย. 2559 เรื่อง ส่งผังนามสอบ n-net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.สมเด็จ      รับ
26 มิ.ย. 2559 ผังสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.หนองกุงศรี      รับ
24 มิ.ย. 2559 รายงานการส่งข้อมูลดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.กมลาไสย      รับ
24 มิ.ย. 2559 ผังสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.สหัสขันธ์      รับ
24 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไตรมาส 3 – 4  กศน.ท่าคันโท      รับ
23 มิ.ย. 2559 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  กศน.ท่าคันโท      รับ