[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

                       โครงสร้างบุคลากร                    

 
     

นางสาวปาริชาติ  ไชยสถิตย์
ผอ.กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
   
   
 
 
   
นายอิทธิศักดิ์  โสภาคะยัง
ครู กศน.ตำบล
นางอรวรรณ  วรรณเสน
ครู  กศน.ตำบล
นางสุภาพร ผิวนิล
ครู  กศน.ตำบล

นางลัคนาพร  โคตรพัฒน์
ครู   กศน.ตำบล

นางบังอร  สีทอง
ครู  กศน.ตำบล

นายเฉลิมพล ภูแสนใบ
ครู  กศน.ตำบล

นางสาววิไลวรรณ รักธรรม
ครู กศน.ตำบล
 
นายจักรพงษ์  สุรำนาจ
ครู กศน.ตำบล
นางฤทัยรัตน์ โสภาคะยัง
ครู กศน.ตำบล
นางสาวจีราพร ไผ่พุทธ
ครู  กศน.ตำบล
 
     นางสาวสุรีรัตน์ ยัติสาร
   ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

นายประกาศิต ม่วงย้อมมาด
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

นางสาวนิภาพร เขจรดวงน์
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

        นางสาวจิตสุดา  บุญสม
     ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

         นางกิ่งแก้ว  พลใจดี
             ครูประจำกลุ่ม


       นายณรงค์ศักดิ์ ศุกรนันทน์
            ครูผู้สอนคนพิการ
 

       นางสาวมณีรัตน์ นามแสง
             ครูผู้สอนคนพิการ
 

นายสุรสิทธิ์  สังข์คีรี
ครู ปวช.           นางสาววารินทร์  วรรณเกษม
       ครู ปวช.         นางสาวอรอนงค์  เหลือผล
           เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

       นางสาวกุหลาบ พิศวงค์
               ครูประจำกลุ่ม
 นายเนติราช  คำก้อน
เจ้าหน้าที่บริการสือ         
นางสาวชุลีกร ภูธรเลิศ
               ครูประจำกลุ่ม


                      
 
 

 


เข้าชม : 731
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยผึ้ง
ถนนห้วยผึ้งขนาคู  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 0-4386-9247  
โทรสาร  0-4386-9255  nfe_huaipung@hotmail.com
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี