Facebook
 


คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้สมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ กศน.อำเภอดอนจาน เรื่อง "ราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย หลักสูตรการศึกษานอระบบ ระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ. 2561 ภาคเรียน 1/2561 < <ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561>

ประกาศราคากลาง กศน.อำเภอกมลาไสย เรื่อง "จ้างพิมพ์ข้อสอบกลางภาคประจาภาคเรียนที่ 1/2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ < <ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561>


สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 12 ธันวาคม 2560