Facebook
 


การกำหนดราคาอ้างอิงและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชาและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดวิชาเลือกบังคับ  วัสดุศาสตร์ทั้ง 3 ระดับการศึกษา

กำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างพิมพ์ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 12 ธันวาคม 2560