เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศภายใน ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด สกร.จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 21 &#8

Read more

ร่วมประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To be number one ระดับประทศ

30 พฤษภาคม 2566 นางพ

Read more