โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหารสถาน บุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัด ณ หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์