เอกสารงานบุคคล

เอกสารใบลา

1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)
2. แบบใบลาพักผ่อน : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)
3. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)
4. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)
5. แบบใบลาอุปสมบท : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)
6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)
7. แบบฟอร์มขอลาออกจากการปฏิบัติงาน : (ดาวน์โหลด = <PDF> <DOC>)