เอกสารการเงิน

1. ใบยืม : <PDF> <DOC>
2. แบบฟอร์มล้างนี้ใบยืม : <PDF> <DOC>
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่ารถโดยสาร/รถส่วนตัว : <PDF> <DOC>
4. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTBCorporate Online : <PDF> <DOC>