พิกัด กศน.กาฬสินธุ์

กศน.อำเภอ / ตำบลพิกัด
กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กศน.ตำบลเหนือ
กศน.ตำบลหลุบ
กศน.ตำบลไผ่
กศน.ตำบลลำปาว
กศน.ตำบลลำพาน
กศน.ตำบลเชียงเครือ
กศน.ตำบลบึงวิชัย
กศน.ตำบลห้วยโพธิ์
กศน.ตำบลภูปอ
กศน.ตำบลภูดิน
กศน.ตำบลหนองกุง
กศน.ตำบลกลางหมื่น
กศน.ตำบลขมิ้น
กศน.ตำบลโพนทอง
กศน.ตำบลนาจารย์
กศน.ตำบลลำคลอง
กศน.ตำบลกาฬสินธุ์
กศน.อำเภอนามน
กศน.ตำบลนามน
กศน.ตำบลยอดแกง
กศน.ตำบลสงเปลือย
กศน.ตำบลหลักเหลี่ยม
กศน.ตำบลหนองบัว
กศน.อำเภอกมลาไสย
กศน.ตำบลกมลาไสย
กศน.ตำบลหลักเมือง
กศน.ตำบลโพนงาม
กศน.ตำบลดงลิง
กศน.ตำบลธัญญา
กศน.ตำบลหนองแปน
กศน.ตำบลเจ้าท่า
กศน.ตำบลโคกสมบูรณ์
กศน.อำเภอร่องคำ
กศน.ตำบลร่องคำ
กศน.ตำบลสามัคคี
กศน.ตำบลเหล่าอ้อย
กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
กศน.ตำบลบัวขาว
กศน.ตำบลแจนแลน
กศน.ตำบลเหล่าใหญ่
กศน.ตำบลจุมจัง
กศน.ตำบลเหล่าไฮงาม
กศน.ตำบลกุดหว้า
กศน.ตำบลสามขา
กศน.ตำบลนาขาม
กศน.ตำบลหนองห้าง
กศน.ตำบลนาโก
กศน.ตำบลสมสะอาด
กศน.ตำบลกุดค้าว
กศน.อำเภอเขาวง
กศน.ตำบลคุ้มเก่า
กศน.ตำบลสงเปลือย
กศน.ตำบลหนองผือ
กศน.ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
กศน.ตำบลสระพังทอง
กศน.ตำบลกุดปลาค้าว
กศน.อำเภอยางตลาด
กศน.ตำบลยางตลาด
กศน.ตำบลหัวงัว
กศน.ตำบลอุ่มเม่า
กศน.ตำบลบัวบาน
กศน.ตำบลเว่อ
กศน.ตำบลอิตื้อ
กศน.ตำบลหัวนาคำ
กศน.ตำบลหนองอิเฒ่า
กศน.ตำบลดอนสมบูรณ์
กศน.ตำบลนาเชือก
กศน.ตำบลคลองขาม
กศน.ตำบลเขาพระนอน
กศน.ตำบลนาดี
กศน.ตำบลโนนสูง
กศน.ตำบลหนองตอกแป้น
กศน.อำเภอห้วยเม็ก
กศน.ตำบลห้วยเม็ก
กศน.ตำบลคำใหญ่
กศน.ตำบลกุดโดน
กศน.ตำบลบึงนาเรียง
กศน.ตำบลหัวหิน
กศน.ตำบลพิมูล
กศน.ตำบลคำเหมือดแก้ว
กศน.ตำบลโนนสะอาด
กศน.ตำบลทรายทอง
กศน.อำเภอสหัสขันธ์
กศน.ตำบลภูสิงห์
กศน.ตำบลสหัสขันธ์
กศน.ตำบลนามะเขือ
กศน.ตำบลโนนศิลา
กศน.ตำบลนิคม
กศน.ตำบลโนนแหลมทอง
กศน.ตำบลโนนบุรี
กศน.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
กศน.อำเภอคำม่วง
กศน.ตำบลทุ่งคลอง
กศน.ตำบลโพน
กศน.ตำบลดินจี่
กศน.ตำบลนาบอน
กศน.ตำบลนาทัน
กศน.ตำบลเนินยาง
กศน.อำเภอท่าคันโท
กศน.ตำบลท่าคันโท
กศน.ตำบลกุงเก่า
กศน.ตำบลยางอู้ม
กศน.ตำบลกุดจิก
กศน.ตำบลนาตาล
กศน.ตำบลดงสมบูรณ์
กศน.อำเภอหนองกุงศรี
กศน.ตำบลหนองกุงศรี
กศน.ตำบลหนองบัว
กศน.ตำบลโคกเครือ
กศน.ตำบลหนองสรวง
กศน.ตำบลเสาเล้า
กศน.ตำบลหนองใหญ่
กศน.ตำบลดงมูล
กศน.ตำบลลำหนองแสน
กศน.ตำบลหนองหิน
กศน.อำเภอสมเด็จ
กศน.ตำบลสมเด็จ
กศน.ตำบลหนองแวง
กศน.ตำบลแซงบาดาล
กศน.ตำบลมหาไชย
กศน.ตำบลหมูม่น
กศน.ตำบลผาเสวย
กศน.ตำบลศรีสมเด็จ
กศน.ตำบลลำห้วยหลัว
กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
กศน.ตำบลคำบง
กศน.ตำบลไค้นุ่น
กศน.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
กศน.ตำบลหนองอีบุตร
กศน.อำเภอสามชัย
กศน.ตำบลสำราญ
กศน.ตำบลสำราญใต้
กศน.ตำบลคำสร้างเที่ยง
กศน.ตำบลหนองช้าง
กศน.อำเภอนาคู
กศน.ตำบลนาคู
กศน.ตำบลสายนาวัง
กศน.ตำบลโนนนาจาน
กศน.ตำบลบ่อแก้ว
กศน.ตำบลภูแล่นช้าง
กศน.อำเภอดอนจาน
กศน.ตำบลดอนจาน
กศน.ตำบลสะอาดไชยศรี
กศน.ตำบลดงพยุง
กศน.ตำบลม่วงนา
กศน.ตำบลนาจำปา
กศน.อำเภอฆ้องชัย
กศน.ตำบลฆ้องชัยพัฒนา
กศน.ตำบลเหล่ากลาง
กศน.ตำบลโคกสะอาด
กศน.ตำบลโนนศิลาเลิง
กศน.ตำบลลำชี