พิกัด กศน.กาฬสินธุ์

กศน.อำเภอ / ตำบลพิกัด
สกร. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ศกร.ตำบลเหนือ
ศกร.ตำบลหลุบ
ศกร.ตำบลไผ่
ศกร.ตำบลลำปาว
ศกร.ตำบลลำพาน
ศกร.ตำบลเชียงเครือ
ศกร.ตำบลบึงวิชัย
ศกร.ตำบลห้วยโพธิ์
ศกร.ตำบลภูปอ
ศกร.ตำบลภูดิน
ศกร.ตำบลหนองกุง
ศกร.ตำบลกลางหมื่น
ศกร.ตำบลขมิ้น
ศกร.ตำบลโพนทอง
ศกร.ตำบลนาจารย์
ศกร.ตำบลลำคลอง
ศกร.ตำบลกาฬสินธุ์
สกร. อำเภอนามน
ศกร.ตำบลนามน
ศกร.ตำบลยอดแกง
ศกร.ตำบลสงเปลือย
ศกร.ตำบลหลักเหลี่ยม
ศกร.ตำบลหนองบัว
สกร. อำเภอกมลาไสย
ศกร.ตำบลกมลาไสย
ศกร.ตำบลหลักเมือง
ศกร.ตำบลโพนงาม
ศกร.ตำบลดงลิง
ศกร.ตำบลธัญญา
ศกร.ตำบลหนองแปน
ศกร.ตำบลเจ้าท่า
ศกร.ตำบลโคกสมบูรณ์
สกร. อำเภอร่องคำ
ศกร.ตำบลร่องคำ
ศกร.ตำบลสามัคคี
ศกร.ตำบลเหล่าอ้อย
สกร. อำเภอกุฉินารายณ์
ศกร.ตำบลบัวขาว
ศกร.ตำบลแจนแลน
ศกร.ตำบลเหล่าใหญ่
ศกร.ตำบลจุมจัง
ศกร.ตำบลเหล่าไฮงาม
ศกร.ตำบลกุดหว้า
ศกร.ตำบลสามขา
ศกร.ตำบลนาขาม
ศกร.ตำบลหนองห้าง
ศกร.ตำบลนาโก
ศกร.ตำบลสมสะอาด
ศกร.ตำบลกุดค้าว
สกร. อำเภอเขาวง
ศกร.ตำบลคุ้มเก่า
ศกร.ตำบลสงเปลือย
ศกร.ตำบลหนองผือ
ศกร.ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
ศกร.ตำบลสระพังทอง
ศกร.ตำบลกุดปลาค้าว
สกร. อำเภอยางตลาด
ศกร.ตำบลยางตลาด
ศกร.ตำบลหัวงัว
ศกร.ตำบลอุ่มเม่า
ศกร.ตำบลบัวบาน
ศกร.ตำบลเว่อ
ศกร.ตำบลอิตื้อ
ศกร.ตำบลหัวนาคำ
ศกร.ตำบลหนองอิเฒ่า
ศกร.ตำบลดอนสมบูรณ์
ศกร.ตำบลนาเชือก
ศกร.ตำบลคลองขาม
ศกร.ตำบลเขาพระนอน
ศกร.ตำบลนาดี
ศกร.ตำบลโนนสูง
ศกร.ตำบลหนองตอกแป้น
สกร. อำเภอห้วยเม็ก
ศกร.ตำบลห้วยเม็ก
ศกร.ตำบลคำใหญ่
ศกร.ตำบลกุดโดน
ศกร.ตำบลบึงนาเรียง
ศกร.ตำบลหัวหิน
ศกร.ตำบลพิมูล
ศกร.ตำบลคำเหมือดแก้ว
ศกร.ตำบลโนนสะอาด
ศกร.ตำบลทรายทอง
สกร. อำเภอสหัสขันธ์
ศกร.ตำบลภูสิงห์
ศกร.ตำบลสหัสขันธ์
ศกร.ตำบลนามะเขือ
ศกร.ตำบลโนนศิลา
ศกร.ตำบลนิคม
ศกร.ตำบลโนนแหลมทอง
ศกร.ตำบลโนนบุรี
ศกร.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
สกร. อำเภอคำม่วง
ศกร.ตำบลทุ่งคลอง
ศกร.ตำบลโพน
ศกร.ตำบลดินจี่
ศกร.ตำบลนาบอน
ศกร.ตำบลนาทัน
ศกร.ตำบลเนินยาง
สกร. อำเภอท่าคันโท
ศกร.ตำบลท่าคันโท
ศกร.ตำบลกุงเก่า
ศกร.ตำบลยางอู้ม
ศกร.ตำบลกุดจิก
ศกร.ตำบลนาตาล
ศกร.ตำบลดงสมบูรณ์
สกร. อำเภอหนองกุงศรี
ศกร.ตำบลหนองกุงศรี
ศกร.ตำบลหนองบัว
ศกร.ตำบลโคกเครือ
ศกร.ตำบลหนองสรวง
ศกร.ตำบลเสาเล้า
ศกร.ตำบลหนองใหญ่
ศกร.ตำบลดงมูล
ศกร.ตำบลลำหนองแสน
ศกร.ตำบลหนองหิน
สกร. อำเภอสมเด็จ
ศกร.ตำบลสมเด็จ
ศกร.ตำบลหนองแวง
ศกร.ตำบลแซงบาดาล
ศกร.ตำบลมหาไชย
ศกร.ตำบลหมูม่น
ศกร.ตำบลผาเสวย
ศกร.ตำบลศรีสมเด็จ
ศกร.ตำบลลำห้วยหลัว
สกร. อำเภอห้วยผึ้ง
ศกร.ตำบลคำบง
ศกร.ตำบลไค้นุ่น
ศกร.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ศกร.ตำบลหนองอีบุตร
สกร. อำเภอสามชัย
ศกร.ตำบลสำราญ
ศกร.ตำบลสำราญใต้
ศกร.ตำบลคำสร้างเที่ยง
ศกร.ตำบลหนองช้าง
สกร. อำเภอนาคู
ศกร.ตำบลนาคู
ศกร.ตำบลสายนาวัง
ศกร.ตำบลโนนนาจาน
ศกร.ตำบลบ่อแก้ว
ศกร.ตำบลภูแล่นช้าง
สกร. อำเภอดอนจาน
ศกร.ตำบลดอนจาน
ศกร.ตำบลสะอาดไชยศรี
ศกร.ตำบลดงพยุง
ศกร.ตำบลม่วงนา
ศกร.ตำบลนาจำปา
สกร. อำเภอฆ้องชัย
ศกร.ตำบลฆ้องชัยพัฒนา
ศกร.ตำบลเหล่ากลาง
ศกร.ตำบลโคกสะอาด
ศกร.ตำบลโนนศิลาเลิง
ศกร.ตำบลลำชี