คณะกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

shadow

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการ
Tanaphut_Na65

นายธนภัทร ณ ระนอง

ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ
Pongsung

นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ
5CCB0CB9-B2E8-43C0-8FA2-C44FF2F9E7CE-230x300

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ
S__12754954-3

นางพนิดา เสถียรจิตร

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ
PMJ kalasin

นางศิริกร ณ ระนอง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ
1

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการ
563000009238902

นายทองอินทร์ ภูมิช่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรรมการ
DSC_4906

นางกัลยา ก้องจิราภาส

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
กรรมการ
41454972_1129780020509915_7186621441838678016_n

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
กรรมการ
5-10-1024x683

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์
(นำพล ธาดาพรหมสถิต)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กรรมการ
65_12_2

นายบำรุง คะโยธา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
กรรมการ
130244273_2125728490891566_4602506357106879706_n

นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
DSC_4890

ร.ต.ต.ธงชัย เจริญจิตต์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
10367127_273656146169149_1363625417531992575_n

นายวานิชย์ ติชาวัน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง
กรรมการ
S__36012037-2

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการและเลขานุการ