ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นายคมสัน สารแสน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มโซนเมืองนาดอน

นางวรรณภา ศรีกำพี้
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายประชาคม ภูแล่นคู่
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน
-
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน

กลุ่มโซนฆ้องคำกมลา

นางสมปอง สุริวาล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย
นางยุพิน อาสานอก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ
นายเทพพร มูลเหล่า
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย

กลุ่มโซนท่ายางห้วยหนอง

นางศรวณี อ่อนสำอาง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท
นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด
นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
นางเทพี ภูคะมา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี

กลุ่มโซนสมคำสหัสชัย

นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
-
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง
นายคำตัน ถิ่นช่วง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
นายสมาน กลมกูล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย

กลุ่มโซนผึ้งเขาคูกุฉิ

นางสาวรประเสริฐ ดุลนีย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
นายเสรี วิเศษ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาวง
นายรัตนะ สุนทะศักดิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาคู
นางไพบูลย์ จันทร์พรม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์