ทำเนียบผู้บริหาร

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

-

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มโซน เมือง นา ดอน

นางวรรณภา ศรีกำพี้

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
Wanapar_S
Prachakom

นายประชาคม ภูแล่นคู่

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน

นางภารดี อารีสนั่น

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน
Paradee

กลุ่มโซน ฆ้อง คำ กมลา

Sompong

นางสมปอง สุริวาล

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย

นางสาวธนาภรณ์ แสงใส

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ
Teppon

นายเทพพร มูลเหลา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย

กลุ่มโซน ท่า ยาง ห้วย หนอง

นางศรวณี อ่อนสำอาง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท
Sarawanee-p6lrvit8jzsm7rbjka8opsbs8nt9lqmlz641cmpv5s
Sureerat-p6lrzp7exhihtd93638zsqdjab7ztb7nvuhq4wivi8

นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด

นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
Ketsarat-p6ls87msth5yy8vzgrpddl1sxx9nin05pz60l3wj5s
Tepee-p6lsbpl699ye5zt11a5dnp9kjk0u62w6val2w6ps00

นางเทพี ภูคะมา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี

กลุ่มโซน สม คำ สหัส ชัย

นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
Wacharapon-p6lt80bj3c633mw3fqqvu1urd6tvno45n5kpjgts74
Suriyan-p6ltfx4mm4zythee8nuubjzfcxu3fyitqb8tyb3hts

นายสุริยันต์ จุนใจ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง

นายคำตัน ถิ่นช่วง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
Kamtan-p6ltlqqmy6ywqixx8ogn9l37tv4y4gmyv4q3z0gpa8

นางอุไรวรรณ สารขันธ์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย

กลุ่มโซน ผึ้ง เขา คู กุฉิ

นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
Prasert-p6lv97yzese3e8jnxe0s1kr91lz36yridiu77c9vk0
Seree-p6lvet4g1c1gesfhasyxv5zw62fmy6y2h6g3wjzmkg

นายเสรี วิเศษดี

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาวง

นางลัทธพรรณ ตุงชีพ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาคู
Paiboon-p6lvot4mqvq9xfwjwml1w55fon57u9n9iob2pj5udc

นางไพบูลย์ จันทร์พรม

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์