ทำเนียบผู้บริหาร

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นายคมสัน สารแสน

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มโซน เมือง นา ดอน

นางวรรณภา ศรีกำพี้

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
Wannapar
Prachakom

นายประชาคม ภูแล่นคู่

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน

นางภารดี อารีสนั่น

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน
Paradee

กลุ่มโซน ฆ้อง คำ กมลา

Sompong

นางสมปอง สุริวาล

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย

-

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ