ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
Nopkanok-01
Komsan

นายคมสัน สารแสน

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นางวรรณภา ศรีกำพี้

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
Wannapar
Prachakom

นายประชาคม ภูแล่นคู่

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน

นางภารดี อารีสนั่น

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน
Paradee
Sompong

นางสมปอง สุริวาล

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย

นางยุพิน อาสานอก

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ
Yupin
Teppon

นายเทพพร มูลเหลา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย

นางศรวณี อ่อนสำอาง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท
Sarawanee
Sureerat

นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด

นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
Ketsarat
Tepee

นางเทพี ภูคะมา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี

นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
Wacharapon
Suriyan

นายสุริยันต์ จุนใจ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง

นายคำตัน ถิ่นช่วง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
Kamtan
Samarn

นายสมาน กลมกูล

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย

นางสาวรประเสริฐ ดุลนีย์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
Prasert
Seree

นายเสรี วิเศษ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาวง

นายรัตนะ สุนทะศักดิ์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาคู
Rattana
Paiboon

นางไพบูลย์ จันทร์พรม

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์