Facebook
 


การกำหนดราคาอ้างอิงและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชาและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดวิชาเลือกบังคับ  วัสดุศาสตร์ทั้ง 3 ระดับการศึกษาสถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 12 ธันวาคม 2560