การศึกษาต่อเนื่อง

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)

1 อำเภอ 1 อาชีพ  หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง

ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป

กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ซม. การขยายพันธุ์พืช

 

กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ซม.  การทำธุง

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ)

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการกฎหมายนารู้คู่ประชาชน)

 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (โครงการการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)