การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รับสมัครสมาชิก ลงทะเบียนหนังสือ ยืม-คืน หนังสือและสื่ออื่นๆ  ผ่านระบบเชื่อมโยงแล่งเรียนรู้ Leanning Resources Linkage System (LPLS)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ คลิปวีดีโอ ความรู้ออนไลน์  E-book และ จดหมายข่าวออนไลน์ ผ่าน facebook และ Fan page ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสหัสขันธ์ และ กศน.ตำบลทั้ง 8 แห่ง

กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (นำกลับไปอ่านที่บ้าน) โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้