รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ”
มอบนโยบายการศึกษา และแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบาย

เรียนดี มีความสุข

เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ด้าน ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นด้วยความโปร่งใสแก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการการจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน
จบแล้วมีงานทำ

ข่าวกิจกรรม

ร่วมพีธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประ …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกฯ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกฯ (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) …

นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน ไตรมาส 3 -4

วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ปร …

ระบบงานสารสนเทศ

E-Service

ระบบสารสนเทศส่วนกลาง

โปรแกรม ITw51

ระบบแบบทดสอบ
คู่ขนาน

Virtual Exam System

แบบทดสอบระดับ
ขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบ
N-Net

หน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

จัดให้มีระบบกระตุ้น ชี้แนะ หรืออำนวยความสะดวก
ด้วยวิธีการใด ๆ ให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดของตน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใด ๆ
ที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร
และเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวาง รู้เท่าทันพัฒนาการของโลก
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งนำความรู้
ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเอง หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมด้วยก็ได้

การเรียนรู้

การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง

พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชนสังคม
หรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตน
โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสม

การเรียนรู้

การเรียนรู้
เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษา
ในสถานศึกษา หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษา
ในสถานศึกษา หรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร
หรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการ
เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนรู้

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน
โครงสร้างสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อัตรากำลัง
เว็บไซต์ในสังกัด
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
พิกัด สกร.ระดับอำเภอ/ตำบล
เว็บไซต์ส่วนกลาง
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-2982 , e-mail : ksn_nfedc@nfe.go.th

Scroll to Top