กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม

งานพื้นฐาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และบรรณารักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งันทักษะวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอห้วยผึ้ง โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมแข่งขันวิชาการ ตอบปัญญาผ่านแอพพลิเคชั่นคาฮูท รายวิชาคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ณ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย นิเทศติดตามโดยนางสาวประเสริฐ ดุลนีย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้วยผึ้ง ได้พบปะเด็กอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลดำบลห้วยผึ้ง และคณะครูได้จัดกิจกกรรม เล่านิทาน วาดภาพระบายสี ตอบคำถามชิงรางวัล ฯ ณ กศน.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์