ประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนสีขาว

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม กศน.อำเภอสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2566

รับการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2566

เพจ กศน.อำเภอสมเด็จ

เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสมเด็จ

ปฏิทินปฏิบัติการ