ทำเนียบบุคลากร

210190
นางอุไรวรรณ สารขันธ์
ผู้อำนวยการ
2

นายอนุวัตร เอกสันต์
ครู คศ.๑

นางจันทร์หอม โสภาพร
ครู อาสาสมัคร

5

นางสาววราภรณ์ ราชฤทธิ์
ครู ศสกร.ตำบล

นายวันชัย สารพันธ์
ครู ศสกร.ตำบล

6

นายชัยวัฒน์ หาสอดส่อง
ครู ศสกร.ตำบล