วิสัยทัศน์

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
1.ปรัชญา  (Philosophy)

          สิกขา  ว  ชีวิตา  โหติ
                   
การศึกษา คือ  ชีวิต  หมายถึง คนที่ศึกษาความรู้จะทำให้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรื่อง

2.วิสัยทัศน์ (Vision)
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอท่าคันโท  เป็นองค์กรใน  การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พันธกิจ (Mission)

        1.จัดการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นประชาชน ผู้ด้อย พลาด โอกาส ให้มีความรู้ที่เหมาะสมทุกช่วงวัย

        2. จัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รูปแบบทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
       3. จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
       4. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรม ของ กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งเรียนรู้อื่นๆในรูปแบบต่างๆ  
      5. จัดและสนับสนุน ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

4.เอกลักษณ์ 
          คิดเป็น  เน้น ความพอเพียง
5. อัตลักษณ์ (Identity)
          คนพอเพียง

6.กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษา

          การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการทำงาน  การทำงานคือการเรียนรู้   การดำรงชีวิตคือห้องเรียน

7.แนวทางการจัดการศึกษา

          กศน.ตำบลเป็นฐาน        หมู่บ้านเป็นห้องเรียน      วิถีชีวิตเป็นกิจกรรมการเรียนรู้