Elementor #317

ทำเนียบบุคลากร กศน.อำเภอท่าคันโท

นางศรวณี อ่อนสำอาง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท

นายดาบชัย รังคะราช
ข้าราชการครู

นางสาวรัตนาพร ชาชัย
ครูผู้ช่วย

นายไชยรัตน์ แสงภักดี
ครูอาสาสมัคร ฯ

นางสวรรญา บุญเรือง
ครูอาสาสมัคร

นายสุรพงษ์ นาเมืองรักษ์
ครู กศน.ตำบล
นายเจษฎา พนมเขต
ครู กศน.ตำบล
นายวิทูล นาแถมทอง
ครู กศน.ตำบล
นางรัชนี ธรรมวงค์
ครู กศน.ตำบล
นางสาวนภาวรรณ บัวสมบัติ
ครู กศน.ตำบล
นางวิลาวัลย์
บัวทอง
ครู กศน.ตำบล
นางอนันตพร
ราชบัณดิษฐ
ครู กศน.ตำบล
นางสาวรุ่งทิพย์ โนนทิง
ครู ศรช.
นางสาวประกายเดือน อุ่นคำ
ครู ศรช.
นางสาวรัตนา บัวสมบัติ
ครู ศรช.
นางสาววิจิตรา ศรีสุข
ครู ศรช.
นายศุภชัย ขาววันดี
ครู ศรช.
นางสาวตระการตา กองสี
บรรณารักษ์