ทำเนียบบุคลากร

น.ส.วัลยา อินทรักษ์ ครูอาสาสมัครฯ หัวหน้า

น.ส.สุทธิภรณ์ กล้าขยัน นักจัดการงานทั่วไป

นางวาสนา ฉายแสง ครู กศน.ตำบล

น.ส.ชนัฏฐ์กาญจน์ ทรัพย์สมบัติ
ครู กศน.ตำบล