ทำเนียบบุคลากร

นางวรรณภา ศรีกำพี้

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นายสรรเพชญ ศิริเกตุ

นางสาววราภรณ์ เถินมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
น.ส.วัลยา อินทรักษ์
นางมาลินี ถิ่นช่วง
นางรัตติยา หน่อสีดา
น.ส.เยาวมาลย์ กุลศรี
น.ส.พรลภัทร ม่วงย้อมลาด
นายวิทยา ภูผานิล

นางสาวสุทธิภรณ์ กล้าขยัน

นักจัดการงานทั่วไป
นายยุทธศักดิ์ ไถวสินธุ์
นายไชยา พินิจการ
น.ส.จีรกาญจน์ สรรพเลิศ
นางธัญญวรินทร์ ทรัพย์พงษ์
นางวาสนา ฉายแสง
น.ส.สุรภา มหาพรม
นางรัตนพร สอนใต้
นางอำภา ไกรเพชร
น.ส.ภมรศรี ม่วงย้อมมาด
นายจูมพล ดลสมบูรณ์
น.ส.ธัญชนก เฉิดวาสนา
นางธิพาพร วงแสนสุข
นางจารุวรรณ ภูกันดาร
นางธนนท์ เฉยฉว
นายวัฒยากร กุดแถลง
น.ส.นันทพร ดลภักดี
นางวิไล กุดแถลง
นางประมวล ถิ่นตองโขบ
นายคมเพชร ถิตย์พิพิธ
นางกฤตยา ถิตย์พิพิธ
นางรักษิณา พันธุ์รักษ์
น.ส.บล คำหงษา
น.ส.ปรียามาส โทนคำ
น.ส.ชณัฏฐ์กาญจน์ ทรัพย์สมบัติ
น.ส.สิริวรรณ นันอำไพ
น.ส.สายชล ภูทอง
นางอนัญญา จำเริญไกร
นางกฤษณา จุดร
นายสันติพจน์ หมั่นตรวจ
น.ส.บุปผา ถิ่นช่วง
น.ส.ศิริพรรณ พันธุ์ละออ