ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

        กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” สังกัดกรมการ ศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผู้ใหญ่พร้อมบุคลากรและทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในความรับผิดซอบของศึกษาธิการจังหวัดเข้ามารวมกับ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 9 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้ง นายประมวล เปลี่ยนไธสง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปีงบประมาณ 2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,725,260 บาท ให้ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงบริเวณ ณ สถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 14933 บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน  95 ตารางวา ตั้งอยู่กับวิทยาลัย นาฏศิลป์ เพื่อสร้างเป็นสำนักงานถาวร ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีสถานศึกษาในสังกัดต้องรับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งจังหวัด โดยมีภารกิจหลัก คือ สอนผู้ไม่รู้หนังสือ และงานฝึกฝนอาชีพ ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.)
        “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ใช้ชื่อว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ)​
“สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง และ ห้องสมุดประชาชน จำนวน 18 แห่ง” ได้แก่

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์