ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา "สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์"

        กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผู้ใหญ่พร้อมบุคลากรและทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในความรับผิดซอบของศึกษาธิการจังหวัดเข้ามารวมกับ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 9 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้ง นายประมวล เปลี่ยนไธสง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปีงบประมาณ 2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,725,260 บาท ให้ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงบริเวณ ณ สถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 14933 บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน  95 ตารางวา ตั้งอยู่กับวิทยาลัย นาฏศิลป์ เพื่อสร้างเป็นสำนักงานถาวร ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีสถานศึกษาในสังกัดต้องรับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งจังหวัด โดยมีภารกิจหลัก คือ สอนผู้ไม่รู้หนังสือ และงานฝึกฝนอาชีพ ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.)
        “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ใช้ชื่อว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ)​
        เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของประชาชนทุกวัยทุกชั้นระดับ โดยให้เป้าหมายเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้วยการเตรียมความพร้อมให้บริการการศึกษาที่เหมาะสม และเศรษฐกิจ จึงได้มีการผลักดัน 
“ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้”
        เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ” ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอแล้ว และ วันที่ 19 มีนาคม 2566 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

“วันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
18 มีนาคม พ.ศ. 2566

        ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ยกฐานะเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร)” สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์)” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ (สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์)”   มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ
          –
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
          – การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
          – การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
        มีหน่วยงานในสังกัดทั้ง 18 แห่ง เดิมคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) เปลี่ยนเป็น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ (สกร.อำเภอ) โดยมี กศน.ตำบล ดำเนินงานในพื้นที่ 135 ตำบล ได้แก่
SKR_TB-Kalasin
“ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอในสังกัดจำนวน 18 แห่ง และ ห้องสมุดประชาชน จำนวน 18 แห่ง” ได้แก่

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์