เอกสารงานบุคลากร

เอกสารงานบุคลากร

--แบบใบลา--

แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ