เอกสารงานบุคลากร

เอกสารงานบุคลากร

--แบบใบลา--

แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

เอกสารการเงิน/พัสดุ

บันทึกข้อความยืมเงินค่าเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าโดยสารเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แบบ e-payment กรุงไทย
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การศึกษาต่อเนื่อง
ฟอร์มการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงานและสถานศึกษา

เอกสารแนวทาง / หลักสูตร

แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)