ทำเนียบบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นายคมสัน สารแสน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้างานพัสดุ

นางดวงใจ กลิ่นหอม
ครู คศ.3

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
ครู คศ.3

หัวหน้างานอำนวยการ/งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ลูกจ้างประจำ
 
นางสมร สาระคร
พนักงานพิมพ์ดีด ส.3

งานธุรการ

นายธนา โพนกองเส็ง
พนักงานขับรถยนต์

ขับรถราชการ/งานทั่วไป

Tana Phonkongseng
นายสันติ พินิจผล
พนักงานขับรถยนต์

ขับรถราชการ/งานทั่วไป

Sunti Pinitphol
นายสนั่น สำราญรื่น
พนักงานบริการ

บริการงานทั่วไป

กลุ่มอำนวยการ

งานอำนวยการ

นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป

งานบุคลากร

Ae NaNa
นางสาวชลลดา พูลแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

งานบุคลากร

Bella Chollada
นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
นักจัดการงานทั่วไป

งานรัฐพิธี/อาคารสถานที่

วีระศักดิ์ ฆารกุล
นายนนทนันท์ สูนพันโน
นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

Nonthanan Soonphanno
นายสาทร พินิจการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการ

สาทร พินิจการ
นางวิมล ภูนางาม
พนักงานบริการ

งานบริการทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Kaew Lee
นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

nipaporn srikornthai
นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งานการตรวจสอบภายใน

พจนีย์ ศรีสุภักดิ์
นางสาววัชราพร พรหมราช
นักวิชาการพัสดุ

งานการเงิน/เบิกจ่าย

อ้น วัชราพร พรหมราช
นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
นักวิชาการพัสดุ

งานบัญชี

Namphon Phoopandang
นางสาวมธุชา บุระคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Nick Burakam
นางสาววราพร คำโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Waraporn Khamyotha

งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

งานพัสดุ

นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
นักวิชาการศึกษา

งานพัสดุ

นางสาววชิราภรณ์ มากยิ่ง
นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ

เมเม่ กะโตโน่
นางสาวสิริวรรณ นันอำไพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานพัสดุ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
นักจัดการงานทั่วไป

งานแผน/งบประมาณ

Thanya Kalayanamitr
นายวีรพล แจ่มใส
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศและการรายงาน

วีรพล แจ่มใสzeroericZeroEric Channel
นางสาวสุปราณี เวียงสิมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผน/งบประมาณ

นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานแผน/งบประมาณ

แฮม ภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต