ทำเนียบบุคลากร สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหาร

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย ยิ่งยง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
นายชาติชาย พันธผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

นางพลอยพัชร์ วัชรสุนทรกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
/หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
/หัวหน้างานการเงิน
/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนวพร อุตรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
/หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มอำนวยการ

งานบุคลากร

นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป

งานบริหารบุคลากร

Ae NaNa
นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
นักจัดการงานทั่วไป

งานบริหารบุคลากร
/ประชาสัมพันธ์

Thanwarat Tick JP
นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
นักจัดการงานทั่วไป

งานบริหารบุคลากร

วีระศักดิ์ ฆารกุล

งานบริหารทั่วไป

นางสาวชลลดา พูลแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
/งานเลขานุการผู้บริหาร
/ประชาสัมพันธ์

นายนนทนันท์ สูนพันโน
นักจัดการงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
/งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

นายสาทร พินิจการ
เจ้าพนักงานธุรการ

งานบริหารทั่วไป
/งานธุรการ

นางสาวนันท์ณภัทร หันจรัส
เจ้าพนักงานธุรการ

งานบริหารทั่วไป
/งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

งานบริหารการเงินและบัญชี

นางสาวปภัสสร แก้วลี
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการเงิน

Kaew Lee
นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการเงิน

nipaporn srikornthai
นางสาววัชราพร พรหมราช
นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารการเงิน

อ้น วัชราพร พรหมราช
นางสาวอารยา หมั่นเก็บ
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการเงิน

นางวราพร ศรีบุรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารบัญชี

Waraporn Khamyotha

งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวนภาพร กุไรรัตน์
นักวิชาการพัสดุ

งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
นักวิชาการพัสดุ

งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

Namphon Phoopandang

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

น.ส.นิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

น.ส.พนัดดา วงวิลาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายวีรพล แจ่มใส
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศและการรายงาน
/ประชาสัมพันธ์

วีรพล แจ่มใสzeroericZeroEric Channel
นางจีระนันท์ พูนผลเพชร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศและการรายงาน
/ประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นางอรุณ พลทองเติม
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

งานการศึกษาต่อเนื่อง
/งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/งานส่งเสริมการเทียบโอนเทียบระดับการศึกษา

อรุณ พลทองเติม
นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
นักจัดการงานทั่วไป

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/งานส่งเสริมการเทียบโอนเทียบระดับการศึกษา
/งานการศึกษาต่อเนื่อง

Lotus Lotusking

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ภูโปร่ง
นักวิชาการศึกษา

งานการศึกษาตามอัธยาศัย
/ประชาสัมพันธ์

ตุ้ย เก็บตะวัน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
นักวิชาการศึกษา

งานนิเทศติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้
/งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
/งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

นางสาวสิริวิภา โคตรประทุม
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
/งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
/งานนิเทศติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้
/งานประชาสัมพันธ์

 

View Siri Wipa

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

นางอรทัย ชนะกาญจน์
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
/งานกิจการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
งานการตรวจสอบภายใน
พจนีย์ ศรีสุภักดิ์

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

นางวิมล ภูนางาม
พนักงานบริการ
งานบริการทั่วไป
นายมงคล ฆารเสถียร
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
ออกให้บริการรถ Mobile/งานบริการทั่วไป
นายหนุ่มเสก พั่วพรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

ขับรถราชการ/งานทั่วไป

นายปรีชา ภูนางาม
ยามรักษาความปลอดภัย

ยามรักษาความปลอดภัย
/งานทั่วไป