ทำเนียบบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหาร

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

-
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้างานพัสดุ/ตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางพลอยพัชร์ วัชรสุนทรกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มนิเทศและการติดตาม
/ภาคีเครือข่ายฯ/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ/งานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ/ประชาสัมพันธ์

นางดวงใจ กลิ่นหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวนวพร อุตรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ลูกจ้างประจำ
นายธนา โพนกองเส็ง
พนักงานขับรถยนต์

ขับรถราชการ/งานทั่วไป

Tana Phonkongseng

กลุ่มอำนวยการ

งานอำนวยการ

นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป

งานบุคลากร

Ae NaNa
นางสาวชลลดา พูลแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

งานบุคลากร

Bella Chollada
นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
นักจัดการงานทั่วไป
งานบุคลากร
Thanwarat Tick JP
นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
นักจัดการงานทั่วไป
งานบุคลากร
วีระศักดิ์ ฆารกุล
นายนนทนันท์ สูนพันโน
นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

Nonthanan Soonphanno
นายสาทร พินิจการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการ

สาทร พินิจการ
นางสาวนันท์ณภัทร หันจรัส
เจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

NungNing Nunnapath (Xiahki)

งานการเงินและบัญชี / งานตรวจสอบภายใน

นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Kaew Lee
นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

nipaporn srikornthai
นางสาววัชราพร พรหมราช
นักวิชาการพัสดุ

งานการเงิน/เบิกจ่าย

อ้น วัชราพร พรหมราช
นางสาววราพร คำโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Waraporn Khamyotha
นางสาวอารยา หมั่นเก็บ
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

งานพัสดุ

นางสาวนภาพร กุไรรัตน์
นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ

Namphon Phoopandang

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

น.ส.นิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผน/งบประมาณ

น.ส.พนัดดา วงวิลาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผน/งบประมาณ

นายวีรพล แจ่มใส
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศและการรายงาน

วีรพล แจ่มใสzeroericZeroEric Channel
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานแผน/งบประมาณ

แฮม ภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นางอรุณ พลทองเติม
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

งานการศึกษาต่อเนื่อง

อรุณ พลทองเติม
นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
นักจัดการงานทั่วไป

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ทะเบียน

Lotus Lotusking
นางสาวสิริวิภา เสนานันท์
นักวิชาการศึกษา

งานหลักสูตรนั้นพื้นฐาน/N-Net/E-Exam

View Siri Wipa
นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ภูโปร่ง
นักวิชาการศึกษา

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

ตุ้ย เก็บตะวัน

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

นางอรทัย ชนะกาญจน์
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
และกิจการพิเศษ/ประชาสัมพันธ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
งานการตรวจสอบภายใน
พจนีย์ ศรีสุภักดิ์

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

นางวิมล ภูนางาม
พนักงานบริการ
งานบริการทั่วไป
นายมงคล ฆารเสถียร
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
ออกให้บริการรถ Mobile/งานบริการทั่วไป