ทำเนียบบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหาร

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นายคมสัน สารแสน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางดวงใจ กลิ่นหอม
ครู คศ.3

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
ครู คศ.3

หัวหน้างานอำนวยการ/งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นางสาวนวพร อุตรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
/กลุ่มนิเทศและการติดตาม

ลูกจ้างประจำ
นางสมร สาระคร
พนักงานพิมพ์ดีด ส.3

งานธุรการ

นายธนา โพนกองเส็ง
พนักงานขับรถยนต์

ขับรถราชการ/งานทั่วไป

Tana Phonkongseng
นายสันติ พินิจผล
พนักงานขับรถยนต์

ขับรถราชการ/งานทั่วไป

Sunti Pinitphol
นายสนั่น สำราญรื่น
พนักงานบริการ

บริการงานทั่วไป

กลุ่มอำนวยการ

งานอำนวยการ

นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป

งานบุคลากร

Ae NaNa
นางสาวชลลดา พูลแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

งานบุคลากร

Bella Chollada
นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
นักจัดการงานทั่วไป

งานรัฐพิธี/อาคารสถานที่

วีระศักดิ์ ฆารกุล
นายนนทนันท์ สูนพันโน
นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

Nonthanan Soonphanno
นายสาทร พินิจการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการ

สาทร พินิจการ
นางวิมล ภูนางาม
พนักงานบริการ

งานบริการทั่วไป

งานการเงินและบัญชี / งานตรวจสอบภายใน

นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Kaew Lee
นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

nipaporn srikornthai
นางสาววัชราพร พรหมราช
นักวิชาการพัสดุ

งานการเงิน/เบิกจ่าย

อ้น วัชราพร พรหมราช
นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
นักวิชาการพัสดุ

งานบัญชี

Namphon Phoopandang
นางสาวมธุชา บุระคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Nick Burakam
นางสาววราพร คำโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน/เบิกจ่าย

Waraporn Khamyotha
นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งานการตรวจสอบภายใน

พจนีย์ ศรีสุภักดิ์

งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

งานพัสดุ

นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
นักวิชาการศึกษา

งานพัสดุ

นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ

Namphon Phoopandang
Untitled
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

น.ส.นิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผน/งบประมาณ

น.ส.พนัดดา วงวิลาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผน/งบประมาณ

นายวีรพล แจ่มใส
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศและการรายงาน

วีรพล แจ่มใสzeroericZeroEric Channel
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานแผน/งบประมาณ

แฮม ภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นางอรุณ พลทองเติม
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

งานการศึกษาต่อเนื่อง

อรุณ พลทองเติม
นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
นักจัดการงานทั่วไป

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ทะเบียน

Lotus Lotusking
นางสาวสิริวิภา เสนานันท์
นักวิชาการศึกษา

งานหลักสูตรนั้นพื้นฐาน/N-Net/E-Exam

View Siri Wipa
นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
นักจัดการงานทั่วไป

งานการศึกษานอกระบบ

Thanya Kalayanamitr

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ภูโปร่ง
นักวิชาการศึกษา

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

ตุ้ย เก็บตะวัน
นายมงคล ฆารเสถียร
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่

ออกให้บริการรถ Mobile/งานบริการทั่วไป

มงคล ฆารเสถียร

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

นางอรทัย ชนะกาญจน์
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
และกิจการพิเศษ/ประชาสัมพันธ์