รายงานเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565