รายงานเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566