Presentation ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
กศน.อำเภอกมลาไสย
กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
กศน.อำเภอเขาวง
กศน.อำเภอคำม่วง
กศน.อำเภอฆ้องชัย
กศน.อำเภอดอนจาน
กศน.อำเภอท่าคันโท
กศน.อำเภอนาคู
กศน.อำเภอนามน
กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กศน.อำเภอยางตลาด
กศน.อำเภอร่องคำ
กศน.อำเภอสมเด็จ
กศน.อำเภอสหัสขันธ์
กศน.อำเภอสามชัย
กศน.อำเภอหนองกุงศรี
กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
กศน.อำเภอห้วยเม็ก