ประกาศ การขายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุที่หมดความจำเป็นตาม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 จำนวน 1 รายการคือโครงการยานพาหนะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กก-1810 กาฬสินธุ์ โดยมีรายละเอียดดังแนบ

เอกสารรายละเอียด <<<Download>>>