โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ระหว่างวันที่ 8 &#82

Read more