เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศภายใน ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด สกร.จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 21 &#8

Read more