ประชาสัมพันธ์ในการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน โดยตอบแบบสำรวจที่ https://bit.ly/35D7Err