คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอุทัย  แก้วกล้า
ประธานกรรมการ
พระครูปริยัติวรธรรม
กรรมการ
นายจำเนียร  เครือวรรณ

กรรมการ

นางนวลฉวี  แฝงเมืองคุก

กรรมการ

นายไพโรจน์  อินทะวรรณ
กรรมการ
นายบุญยงค์  บัวบุปผา
กรรมการ
นายรวิศร์  ธิราช
กรรมการ
นายหนูกัน  ไชยโศก
กรรมการ
นางสมปอง  สุริวาล
กรรมการและเลขานุการ
นายมนัส  โพนสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ