ประวัติสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัย ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนราชการอำเภอฆ้องชัย ถนนกมลาไสย – มหาสารคาม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ประกาศจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัยขึ้นเป็นครั้งแรก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกมลาไสย ต่อมาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้แยกการบริหารจัดการออกมาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัย