การศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ วัดบ้านหนองคู ตำบลโนนศิลาเลิง