ทำเนียบบุคลากร

นางสมปอง สุริวาล ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอฆ้องชัย

นายไพบูลย์ ทาหาวงษ์
ครู

นายมนัส โพนสิงห์
ครูอาสาสมัครฯ

นางลักษณ์รดี ศรีจิตรานนท์
ครูอาสาสมัครฯ

นางกัญญาภัค ชาบัวน้อย
ครูกศน.ตำบลเหล่ากลาง

นายอนันต์ มอบกระโทก
ครู กศน.ตำบลฆ้องชัยพัฒนา

นายนรินทร์ นาทองบ่อ
ครู กศน.ตำบลลำชี

นางมะลิวัลย์ ภูชื่นชม
ครูกศน.ตำบลโคกสะอาด

น.ส.วรรณภา ภูโทถ้ำ
ครู กศน.ตำบลโคกสะอาด

นางอังสุนิชนันท์ ราทะวงศ์
ครู กศน.ตำบลโนนศิลาเลิง

น.ส.เกษสุดา ก้านศรีรัตน์
ครู กศน.ตำบลโนนศิลาเลิง

น.ส.พิชขนุช มณีศรี
ครู กศน.ตำบลเหล่ากลาง

น.ส.รัชฎาภรณ์ นารินนท์
ครูผู้สอนคนพิการ

น.ส.วิลาวรรณ ชาญชัย
บรรณารักษ์

นายสรรเพชร กุดแถลง
นักการภารโรง