การศึกษาต่อเนื่อง

โครงการครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักจากหน่อกล้วย เป็นต้น ณ กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. การขยายพันธุ์พืช 2. การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง 3. การปลูกผักสวนครัว โดยมีนายไพบูลย์ ทาหาวงษ์ ครูผู้ช่วย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลบ้านกุดฆ้องชัย ณ กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมโครงการการทำปุ๋ยอย่างง่ายจากวัสดุในครัวเรือน มีกิจกรรม เช่น ฐานการเรียนรู้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำน้ำด่างไล่แมลงจากน้ำซาวข้าว การทำน้ำหมักจากหน่อกล้วย เป็นต้น โดยมีนางสมปอง สุริวาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในครั้งนี้ ณ กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์