บุคลากร กศน.อำเภอสหัสขันธ์

ThemeGrill layout content

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจอมรุ่ง โอภากาศ
บรรณารักษ์ปฏิบัติ
นางสาวภคอร ภูเซซัง
ครูผู้ช่วย

นายกรกฎ ประธิเรศ
ครู อาสาสมัครฯ
นางชุติกาญจน์ กาวิไล
ครูอาสาสมัครฯ

นางประภาศรี ภูภักดี
ครูอาสาสมัครฯ

ครู กศน.ตำบลโนนบุรี

นางอภิญญา
ปัตตายะโส
ครูอาสาสมัครฯ

นางปานทิพย์ ปรีประดิษฐ์
ครู กศน.ตำบล

นางสาวจิราภรณ์ ภูผิวเหลือง
ครู กศน.ตำบล

นางณัฏฐ์ชวัล สุนาโท
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลภูสิงห์

นางวารุณี วงศ์ธนสิทธิ์
ครู กศน.ตำบล

นางสาวรัดชณี เผ่าเพ็ง
ครู กศน.ตำบล

นายอนุพงศ์ ผิวทองหลาง
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

นางจินตนา ขามรัตน์
ครู กศน.ตำบล
นางสุภาวดี เจริญสุข
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลนิคม

นางสาวบุญโฮม ภูละมุล
ครู กศน.ตำบล
นายยิ่งสันต์ ชัยมาตร
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลสหัสขันธ์

นายเด่น ฆารบูรณ์
ครู กศน.ตำบล
นางสาวชนันพร ภูผาริช้อ
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลนามะเขือ

นางพิชญ์พร ประธิเรศ
ครู กศน.ตำบล
นางพชรมน แก่นนาคำ
ครู กศน.ตำบล

นางสาวสุกัญญา การวิลาศ
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลโนนแหลมทอง

นายรุ่งโรจน์ ไมยะปัน
ครู กศน.ตำบล

นางสาวปัญญานี ยี่สารพัฒน์
ครู กศน.ตำบล
นางสาวศศิพร สายวิชัย
ครู กศน.ตำบล

ครู กศน.ตำบลโนนศิลา

นางสาวศิริกานต์ ขันศิลา
ครู กศน.ตำบล
นายอนันท์ ปัตตายะโส
ครู กศน.ตำบล

นายทรงยุทธ สุรินทร์
ครู กศน.ตำบล