ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน “ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)” สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์