วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

นางไพบูลย์ จันทร์พรม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ จัดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

และกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (CareGiver) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤษถาคม ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาพสินธุ์

230260
230259
230267
230266
230268
230257
230262
230265
230256
230258
230261
230263
230260 230259 230267 230266 230268 230257 230262 230265 230256 230258 230261 230263