รางวัลชนะเลิศ การประกวดเลือกคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สกร.อำเภอกุฉินารายณ์

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (CareGiver) รุ่นที่ 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับ ศสกร.ตำบลจุมจังร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

นางไพบูลย์  จัทร์พรม

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแกนนำ รุ่นที่ 2

วันที่ 26-27 พฤษภาคม

Read more