สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2566

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

4
6
2
3
7
5
8
1
9
10
4 6 2 3 7 5 8 1 9 10

การทดสอบนักศึกษากลางภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมวันเด็ก

4
6
5
1
3
2
8
7
4 6 5 1 3 2 8 7

ค่ายวิชาการ การทำโครงงานนักศึกษา กศน.

8
7
6
5
4
3
2
1