วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นางไพบูลย์ จันทร์พรม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางไพบูลย์ จันทร์พรม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา

ณ หองประชุมบ้านพ่อพอเพียง สกร.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาพสินธุ์

40
42
41
33
37
36
38
35
34
40 42 41 33 37 36 38 35 34