รางวัลชนะเลิศ การประกวดเลือกคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สกร.อำเภอกุฉินารายณ์

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแกนนำ รุ่นที่ 2

วันที่ 26-27 พฤษภาคม

Read more