ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดกาฬสินธ์ุในการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นางสาวนวพร อุตรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดกาฬสินธ์ุในการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยท่านธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน