วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางไพบูลย์  จันทร์พรม ผอ.ศสกร.อำเภอกุฉินารายณ์ เข้วร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงาน ไตามาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยกรมส่งเสริมารเเรียนรู้ ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดหนองคาย