โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับ ศสกร.ตำบลจุมจังร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

นางไพบูลย์  จัทร์พรม

Read more